Reglement Lidmaatschap en Contributie.

1) Aanmelden bij Hockeyvereniging Union kan uitsluitend via de website van de vereniging.

2) Men kan alleen lid worden door alle stappen van de aanmeldprocedure te doorlopen.

3) Nieuwe leden kunnen alleen lid worden na afgifte van een machtiging voor automatische incasso.

4) Na het invullen en insturen van de aanmelding, gaat men akkoord met een machtiging tot automatische incasso voor de contributie en inschrijfgeld.

5) Union gaat er van uit dat de ouders van minderjarige de aanmelding invullen.

6) De contributie dient te worden betaald door middel van automatische incasso. Een lid machtigt R.K.H.V. Union om contributie automatisch te incasseren, zolang het lidmaatschap duurt. De machtiging is tevens voor incassering van inschrijfgeld (éénmalig) en voor door het bestuur vast te stellen en door de algemene leden vergadering goedgekeurde bijdragen.

7) De contributie wordt in twee termijnen, te weten medio september en medio februari, automatisch afgeschreven.

8) De contributiefacturen worden alleen via e-mail toegezonden aan de leden, de leden zijn zelf verantwoordelijk voor het juiste email adres in ons ledenbestand.

9) Het lid is zelf verantwoordelijk voor de controle of zijn/haar contributie daadwerkelijk is geïncasseerd, het niet ontvangen van een factuur ontheft het lid niet van de verplichting tot betaling.

10) Leden die geen opdracht voor een automatische incasso hebben afgegeven, ontvangen een factuur die in één termijn betaald dient te worden met een toeslag van € 10,00.

11) Leden die een automatische incasso hebben afgegeven en deze na incassering storneren, ontvangen een factuur die in één termijn betaald dient te worden met een toeslag van € 10,00.

12) Junioren 1e lijn teams A en B krijgen een toeslag op de hun contributie van € 100,00, zij ontvangen hiervoor o.a. een hockey uitrusting en intensievere training.

13) Junioren 1e lijn teams C en D krijgen een toeslag op hun contributie van € 50,00, deze toeslag is i.v.m. intensievere- en duurdere trainers.

14) Voor een lid dat deelneemt aan de zaalhockeycompetitie wordt de zaalhockeycontributie in een aparte incassoronde geïnd, te weten in januari.

15) Tijdens de Algemene Ledenvergadering worden de contributiecategorieën en de daarbij horende contributiebedragen voor het daarop volgende seizoen vastgesteld.

16) De categorieën en contributie tarieven staan op de website van de vereniging.

17) Leden dienen wijzigingen van adres, rekeningnummer en e-mailadres per ommegaande per e-mail of schriftelijk aan de ledenadministratie door te geven.

18) Voor diegenen die gedurende het verenigingsjaar lid worden, geldt dat zij de volledige contributie zijn verschuldigd indien zij lid worden voor 1 december van dat verenigingsjaar. Worden zij lid na 1 december van dat verenigingsjaar dan is de helft van de contributie verschuldigd.

19) Indien, om welke reden dan ook, een automatische incassopoging van de door het lid of de ouders/verzorgers van het lid opgegeven rekening niet mogelijk blijkt dan zal R.K.H.V. Union binnen 14 dagen nogmaals een incassopoging uitvoeren, teneinde het lid in de gelegenheid te stellen aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen.

20) Betaling van de volledige contributie (ook de zaalhockeycontributie) dient te geschieden voor de vervaldata van de verzonden factuur.

21) Leden die binnen de op een factuur vermelde vervaldatum nog niet aan hun contributieverplichtingen hebben voldaan, wordt een aanmaning verzonden. Het verschuldigde contributiebedrag wordt verhoogd met een boete van € 10,00.

22) Aan leden die geen gehoor geven aan de verzonden aanmaning en nog steeds niet aan hun contributieverplichtingen hebben voldaan wordt een 2de aanmaning verzonden. Het verschuldigde contributiebedrag wordt verhoogd met een boete van € 25,00.

23) Van leden die na het verzenden van de tweede aanmaning nog steeds in verzuim zijn in hun verplichting tot contributiebetaling, kan het bestuur de inning van de vordering uit handen geven. In dat geval komen de (buiten)gerechtelijke kosten en een boete van € 35,00 volledig voor rekening van het lid. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste vijftien procent (zegge: vijftien procent) van het te incasseren bedrag of, indien de werkelijke kosten hoger zijn, op die werkelijke kosten.

24) Van leden die na het verzenden van de tweede aanmaning nog steeds in verzuim zijn kunnen per door het bestuur vast te stellen datum tijdelijk worden geschorst door het bestuur, totdat aan de betalingsverplichtingen is voldaan.

25) Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen per e-mail of per post.

26) Opzegging dienen te geschieden uiterlijk vóór 1 mei van enig verenigingsjaar.

27) Oud leden zijn geen inschrijfgeld verschuldigd.

28) (studenten) Leden die vóór 1 mei nog niet weten of zij een studie buiten hun woonplaats gaan volgen en hierdoor nog niet weten of zij lid kunnen blijven kunnen opzeggen “onder voorbehoud”.

29) Een opzegging die niet tijdig heeft plaatsgevonden, doet het lidmaatschap doorlopen tot het einde van het volgende verenigingsjaar of in ieder geval heeft men de verplichting tot betaling van de gehele contributie van dat seizoen.

30) Leden die niet aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan, kunnen geen lid worden van een andere hockeyvereniging.


 
Inloggen